9 kiểu người đáng ghét

Cổ nhân có câu: “Họa hổ, họa bì nan họa cốt”; tạm hiểu: “Vẽ hổ, vẽ dáng khó vẽ xương”; Cũng câu tương tự: “Biết người biết mặt khó biết lòng”. Trong cuộc đời này, bạn sẽ hội ngộ rất nhiều người, gặp gỡ rất nhiều gương… Xem tiếp...